รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี