รณรงค์ควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์) ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายไมตรี ไตรติลานันท์) นำทีมเดินรณรงค์ควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แนวคิด “ให้ทาน ถูกวิธี ลดวิถีขอทาน” และนโยบาย One Home ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้ร่วมเดินรณรงค์ จำนวน 100 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ อาสามัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี