รณรงค์ควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนายณัฐพงษ์ ทองเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี รวมถึง ตำรวจ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 ณ บริเวณตลาดนัดคลองถมจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แนวคิด “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน” และนโยบายการแก้ไขปัญหาการขอทานตามหลัก 3P ทั้งนี้ แก้แก้ไขปัญหาการขอทานในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสังคมอุทัยธานีจะเป็นสังคมแห่งการให้ที่ถูกต้อง คือ ให้โอกาส ให้การฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือ เตรียมพร้อมประกาศให้อุทัยธานี “เป็นเมืองปลอดคนขอทาน”