ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

วิสัยทัศน์

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”

 

พันธกิจของจังหวัด

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท์ ปลอดภัย มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ด้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยว ภายใต้การพัฒนาที่อนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีความยั่งยืน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น

๒. พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น

 เป้าประสงค์

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

 กลยุทธ์

๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเหมาะสม

๓. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงผู้ประกอบการและจัดหาตลาดด้านการท่องเที่ยว

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

เป้าประสงค์

๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP

๒. รายได้/มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP

๒. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๑. วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างมีแบบแผน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

๒. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกัน กำจัดโรคและศัตรูผลผลิตทางการเกษตร

๓. ส่งเสริมระบบการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบชุมชนและระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง การตลาดสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย

๒. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน

๓. ประชาชนมีความรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ มีภูมิคุ้มกนรับความเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นประชาคม AEC ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนรายปีลดลง

๒. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดลง

๓. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

๔. ร้อยละที่ลดลงของคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

๕. ระดับความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

๖. จำนวนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพิ่มขึ้น

๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนารถโดยสารประจำทาง

๘.ร้อยละของจำนวนแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

๙. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

กลยุทธ์

๑. เสริมสร้างการนำทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ

๒. สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔. ส่งเสริมการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน

๕. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคง

๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมความปลอดภัยทางถนนและระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐานรวมถึงจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณและยั่งยืน

๒. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ, อากาศ, เสียง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๓. ร้อยละของชุมชนเสี่ยงภัยที่ได้รับการแจ้งเตือนภัยจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย โคลนถลม ไฟป่า ภัยหนาว)

๔. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน/กักเก็บนำ เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. พัฒนาระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง