มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี