มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ