พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์