พิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี