พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี