พิธีมอบบ้านมั่นคงชนบทและบ้านพอเพียงจังหวัดอุทัยธานี