พิธีมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย กิจกรรม “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย”