พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานแสดงพลังสร้างแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ณ ลานพระประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ