พมจ.ร่วมกล่าวคำปฎิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม.