พมจ. พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี   เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์) เพื่อเยี่ยมคารวะและรับมอบนโยบายการทำงานของจังหวัดอุทัยธานี