ผู้ประสานงาน พม.ระดับอำเภอ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานสัก