ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2562