ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานสงเคราะห์และคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2562