ประวัติความเป็นมา

History 2

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโอนภารกิจ ของสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดไปเป็นของสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี” จากนั้นเป็นต้นมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น