ประชุใเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563