ประชุมConference ชี้แจงการใช้ระบบบริการทางสังคมกรณีฉุกเฉิน