ประชุมโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562