ประชุมแกนนำอพม. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายเริงศักดิ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ในการนี้ อพม.จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ