ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ