ประชุมเพื่อมอบเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพคนพิการ