ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สู่การจัดบริการคนำิการในพื้นที่”