ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการตรวจราชการ รอบที่ 3