ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ