ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด