ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ