ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พ.ศ.2560-2564