ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)