ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนองค์กรค์สวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดในคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด