ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและตามตามผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานี