ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2561