ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 จำนวน 16 โครงการ/องค์กร งบประมาณ 800,000 บาท ประกอบด้วย

          1) การสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน  13 โครงการ/องค์กร งบประมาณ  720,000 บาท

         2) การสนับสนุนองค์กรสวัสดิการสังคมระบบปกติ จำนวน  3  โครงการ/องค์กร งบประมาณ  80,000 บาท