ประชุมหารือแนวทางการสำรวจข้อมูลประชากรชุมชนแพคลองสะแกกรัง