ประชุมหารือวางแผนการติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ