ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564