ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองฉาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562