ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ประจำเดือนมกราคม 2561