ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน