ประชุมสหสาขาวิชาชีพเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2560