ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 (กลุ่มภาคเหนือ)