ประชุมสมัชชาประชาสังคม และพิธีมอบรางวัล อพม.ดีเด่น/ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2560