ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางกำรดำเนินงาน กิจกรรมจ้างเหมาเอกชนลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพ