ประชุมรับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)