ประชุมพบปะเกษตรกร ช.1 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดอุทัยธานี