ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ครั้งที่ 1-2560 ผ่านระบบ Web Conference