ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอหนองขาหย่าง (กบอ.)