ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการป่วยติดเตียง และบุตรชายพิการไม่มีผู้อุปการะดูแล